Swedol i media

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 hålls fredagen den 15 juni.

Information om rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Begäran ska vara ställd till

Swedol AB
Styrelsen
Box 631
135 26 Tyresö

och ha inkommit senast 28 april  2018 för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2018

Fullmaktsformulär

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Uppgifter om styrelseledamöter som föreslås till omval eller nyval

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, styrelse

Yttrande över ersättningar till ledande befattningshavare, revisorer

Årsredovisning 2017

 Skriv ut