Swedol i media
Bolagsstyrning

Swedol AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som är moderbolag i Swedolkoncernen. Swedols B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan juni 2008.

Principer för bolagsstyrning och externa styrinstrument
Swedols bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget sköts hållbart, ansvarsfullt och på ett så effektivt sätt som möjligt. Viktiga externa styrinstrument för bolagsstyrningen är Aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”).

Interna styrinstrument
Centrala interna styrdokument för bolagsstyrningen är styrelsens arbetsordning, instruktion till VD tillika koncernchef samt policyer, planer och regler för koncernens verksamhet. På om.swedol.se finns mer information om Swedols bolagsstyrning, till exempel bolagsordning, dokument från stämmor och koncernens uppförandekod.

 

Ägarstyrning

Skriv ut