Swedol i media

 

Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2018

Bättre lönsamhet och stärkt produktsortiment

Koncernen stärkte både bruttomarginal och rörelsemarginal under det andra kvartalet och under halvåret som helhet. Försäljningen var god men påverkades negativt av tappade kundkontrakt och tillfällig varubrist i Grolls i Sverige.

Andra kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna uppgick till 840,7 Mkr (776,6).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,8 % (38,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 89,4 Mkr (65,6) och rörelsemarginalen till 10,6 % (8,4).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,9 Mkr (3,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 68,1 Mkr (48,2) och resultat per aktie till 0,82 kr1 (0,581).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,1 Mkr (8,7).
 • 1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Första halvåret i sammandrag
 • Intäkterna uppgick till 1 545,4 Mkr (1 449,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,1 % (38,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 113,4 Mkr (94,8) och rörelsemarginalen till 7,3 % (6,5).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 3,7 Mkr (6,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 85,5 Mkr (67,7) och resultat per aktie till 1,03 kr1 (0,811).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 166,7 Mkr (38,4).
 • 1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.

Viktiga händelser under kvartalet
 • Under kvartalet flyttade Swedolbutiken i Östersund in i nya lokaler. I samband med flytten öppnade Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, som en integrerad del av Swedolbutiken. Hyresavtal tecknades för en ny butik i Karlskrona och en ny Expressbutik i Fosieby i Malmö. Även dessa butiker kommer att följa Swedols nya koncept.
 • Under kvartalet har Grollsbutikerna i Växjö, Luleå och Lunda (Stockholm) integrerats i Swedolbutiker. Ett nytt hyresavtal har även tecknats i Bråstorp i Motala där Swedol och Grolls flyttar in i nya gemensamma lokaler i enlighet med Swedols nya koncept.
 • Nordstjernan AB genomförde det tidigare offentliggjorda förvärvet av AB Zeldas aktier. Genom transaktionen med Zelda uppnådde Nordstjernan ett ägande representerande 57,2 % av rösterna och 48,8 % av de utestående aktierna i Swedol. Nordstjernan blev därmed skyldigt att lämna ett budpliktsbud. Efter det avslutade budpliktsbudet äger Nordstjernan 55 283 271 aktier i Swedol, varav 1 820 000 A-aktier och 53 463 271 B-aktier, motsvarande 66,4 procent av de utestående aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol.
 • Vid årsstämman den 15 juni beslutades om vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 med 0,90 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Utbetalning skedde genom Euroclear Sweden AB den 25 juni.
 • Vid årsstämman den 15 juni beslutades om omval av styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif Reinholdsson, Christina Åqvist och Sofie Löwenhielm samt att genom nyval utse Staffan Andersson till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lindgren. Styrelseledamöterna Rolf och John Zetterberg hade avböjt omval.
 • Avtal tecknades om att förvärva minoritetsägarnas andel i Univern Senter Arendal AS med tillträde den 1 juli.

Viktiga händelser efter perioden
 • Magnus Landgård Lyckman tillträder som chef för division Kläder och Skydd efter sommaren. Han ersätter Mikael Nordin som lämnar bolaget. Landgård Lyckman som idag är Retailchef med ansvar för samtliga butiker i Sverige blir även ny medlem i ledningsgruppen.

VD:s kommentar
”Inom koncernen så jobbar vi intensivt med produktutveckling och vi har stärkt vårt produktutvecklingsteam inom division Kläder och skydd. Björnkläders lansering av ett nytt sortiment under namnet Carpenter Soul fick ett mycket bra mottagande av kunderna under kvartalet.”

”Fortsättningsvis ligger vårt fokus på att bibehålla den positiva utvecklingen avseende tillväxt och marginaler som vi har haft under lång tid.”

”Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi letar aktivt men omsorgsfullt efter potentiella förvärvsmöjligheter.”


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. +46 8 742 47 20 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. +46 8 742 47 32 irene.bellander@swedol.se

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Juli 2018 kl. 08:30 CET.

 

Ladda ner rapporten i .pdf-format >

Skriv ut
Nyheter
2018-10-15
Swedols försäljningsutveckling för september 2018
Läs mer


2018-10-10
Arriva väljer verktyg och förnödenheter från Swedol
Läs mer


2018-10-01
Swedol öppnar butik i Bromma
Läs mer


2018-09-27
SAS väljer arbetskläder från Swedol
Läs mer


2018-09-14
Swedolkoncernen samlar logistikverksamheten i Sverige till Örebro
Läs mer


2018-09-14
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2018
Läs mer


2018-09-07
Swedol och Univern öppnar ny gemensam butik i Ski utanför Oslo
Läs mer


2018-08-29
Swedol förvärvar Duunivaruste Oy
Läs mer


2018-08-15
Swedols försäljningsutveckling för juli 2018
Läs mer


2018-07-26
Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2018
Läs mer


2018-07-13
Swedols försäljningsutveckling för juni 2018
Läs mer


2018-07-04
Magnus Landgård Lyckman tar över som divisionschef för Kläder och Skydd
Läs mer


2018-06-20
Swedol förvärvar resterande aktier i Univern Senter Arendal
Läs mer


2018-06-15
Swedols försäljningsutveckling för maj 2018
Läs mer


2018-06-15
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Läs mer


2018-06-04
Efter budpliktsbudet, som nu är avslutat, innehar Nordstjernan 66,4 procent av aktierna i Swedol
Läs mer


2018-05-25
Grolls Yrkeskläder etablerar sig i Jämtland
Läs mer


2018-05-18
Nordstjernan har offentliggjort att budpliktserbjudandet avseende Swedol fullföljs och att acceptfri
Läs mer


2018-05-14
Swedol vässar erbjudandet i Växjö
Läs mer


2018-05-11
Swedols försäljningsutveckling för april 2018
Läs mer


2018-05-09
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 15 juni 2018
Läs mer


2018-04-26
Uttalande från Swedols AB (publ):s styrelses oberoende budkommitté angående budpliktsbud från Nordst
Läs mer


2018-04-19
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2018
Läs mer


2018-04-18
Tidigarelagd publicering av delårsrapport
Läs mer


2018-04-16
Swedol öppnar expressbutik i Fosieby i Malmö
Läs mer


2018-04-16
Swedols försäljningsutveckling för mars 2018
Läs mer


2018-04-11
Swedols styrelse har tillsatt en oberoende kommitté för att handlägga frågor om Nordstjernans budpli
Läs mer


2018-04-11
Swedol öppnar första butiken i Blekinge
Läs mer


2018-04-03
Swedol och Grolls öppnar gemensam butik i Motala
Läs mer


2018-03-27
Swedol anställer chef för digitala kanaler
Läs mer


2018-03-21
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017
Läs mer


2018-03-20
Nytt datum för årsstämma
Läs mer


2018-03-14
Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda
Läs mer


2018-03-14
Swedols försäljningsutveckling för februari 2018
Läs mer


2018-02-16
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2017
Läs mer


2018-02-16
Swedols försäljningsutveckling för januari 2018
Läs mer


2018-01-19
Swedol har tecknat kontrakt för öppning av två nya butiker
Läs mer


2018-01-19
Swedol förvärvar resterade 40 procent av Univern Senter Trondheim
Läs mer


2018-01-15
Swedols försäljningsutveckling för december 2017
Läs mer


2017-12-21
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Läs mer


2017-12-15
Swedols försäljningsutveckling för november 2017
Läs mer


2017-11-14
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2017
Läs mer


2017-10-31
Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017
Läs mer


Arkiv