Swedol i media

Swedol logotyp

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2017

Framgångsrikt år och förslag till höjd utdelning

Det fjärde kvartalet avslutade ett starkt år för Swedol. Den organiska tillväxten var god under det fjärde kvartalet såväl som helåret 2017, dessutom stärktes rörelsemarginalen.

Fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 929,2 (865,3).
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,4 % (41,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 117,2 Mkr (91,9) och rörelsemarginalen till 12,6 % (10,6).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,9 Mkr (7,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 90,5 Mkr (67,9) och resultat per aktie till 1,09 kr1 (0,821,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 217,1 Mkr (116,5).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.
2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016.

Helåret 2017 i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 3 067,1 Mkr (2 371,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 39,4 % (38,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 280,7 Mkr (176,2) och rörelsemarginalen till 9,2 % (7,4).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 10,8 Mkr (20,3).
 • Nettoresultatet uppgick till 207,2 Mkr (127,0) och resultat per aktie till 2,49 kr1 (1,531,2).
 • Utdelning föreslås med 0,90 kr (0,50) per aktie. Total föreslagen utdelning uppgår till 74,9 Mkr (41,6).
 • Förvärvet av Grolls ingår i koncernens räkenskaper från och med den 8 juni 2016 och har således en kraftig påverkan på intäkter och resultat. För närmare information, se not 4 i delårsrapporten.

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.
2) Omräknats med hänsyn till företrädesemission 2016.

Viktiga händelser under kvartalet

 • En fusion av Grolls svenska verksamhet in i Swedol genomfördes. Syftet är att renodla bolagsstrukturen, förenkla det administrativa flödet och underlätta för divisionerna att agera samlat ut mot kund.

Viktiga händelser efter perioden

 • Från och med den 2 januari 2018 handlas Swedolaktien återigen på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.
 • Avtal tecknades om att förvärva minoritetsägarnas andel i Univern Senter Trondheim med tillträde den 1 februari.
 • Hyreskontrakt har tecknats för två nya butiker; en butik i Enköping och en i Sigtuna.

VD:s kommentar

”Under det gångna året har vi hunnit genomföra mycket inom Swedol. Integrationsarbetet har fortskridit enligt plan och vi närmar oss nu slutet i flera viktiga projekt såsom implementeringen av ett koncerngemensamt IT- och affärssystem vilket beräknas vara slutfört under mars månad.”

”Finansiellt är vi starka vilket gör att vi har ett handlingsutrymme som gör att vi kan stå emot en eventuell avmattning på marknaden och att vi är redo att tillvarata investeringsmöjligheter. Under 2018 kommer vi att ha ett ökat fokus på tilläggsförvärv.”

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. +46 8 742 47 20 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. +46 8 742 47 32 irene.bellander@swedol.se

 

Hela rapporten för nedladdning >

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08:30 CET

Skriv ut
Nyheter
2018-02-16
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2017
Läs mer


2018-02-16
Swedols försäljningsutveckling för januari 2018
Läs mer


2018-01-19
Swedol har tecknat kontrakt för öppning av två nya butiker
Läs mer


2018-01-19
Swedol förvärvar resterade 40 procent av Univern Senter Trondheim
Läs mer


2018-01-15
Swedols försäljningsutveckling för december 2017
Läs mer


2017-12-21
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Läs mer


2017-12-15
Swedols försäljningsutveckling för november 2017
Läs mer


2017-11-14
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2017
Läs mer


2017-10-31
Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017
Läs mer


2017-10-13
Swedols försäljningsutveckling för september 2017
Läs mer


2017-09-18
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2017
Läs mer


2017-09-15
Swedol blir officiell domarpartner till SHL
Läs mer


2017-08-15
Swedol förenklar koncernens legala struktur
Läs mer


2017-08-14
Swedols försäljningsutveckling för juli 2017
Läs mer


2017-07-28
Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2017
Läs mer


2017-07-14
Swedols försäljningsutveckling för juni 2017
Läs mer


2017-07-06
Swedol rekryterar Irene Wisenborn Bellander som ny CFO
Läs mer


2017-06-14
Swedols försäljningsutveckling för maj 2017
Läs mer


2017-05-15
Swedols försäljningsutveckling för april 2017
Läs mer


2017-04-27
CFO lämnar Swedol
Läs mer


2017-04-18
Swedols försäljningsutveckling för mars 2017
Läs mer


2017-03-29
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Läs mer


2017-03-22
Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse
Läs mer


2017-03-15
Swedols försäljningsutveckling för februari 2017
Läs mer


2017-03-08
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016
Läs mer


2017-02-23
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017
Läs mer


Arkiv